1396/8/6 شنبه

آدرس: استان فارس شهرستان زرقان، ابتدای جاده شهریار، بلوار جهانگیرخان قشقایی8     

 نشانی الکترونیکی
zarghan.fars.pnu.ac.ir

                     

شماره تلفن بخش های مختلف اداری وآموزشی دانشگاه پیام نور واحد زرقان
اتاق مدیریت دانشگاه :             32620937
اتاق مدیر آموزش و کاربر ارشد دانشگاه:       32629298        
اتاق مدیر اداری مالی دانشگاه:   32629324         
اتاق مدیر فرهنگی و فارغ التحصیلان:       32629324         
 کارشناس رشته کامپیوتر، جغرافیا و علوم تربیتی , حسابداري:    32620934  
کارشناس رشته حقوق و مدیریت صنعتی و مترجمي زبان :         32620936      
   مسئول برنامه ريزي و پشتيبان کلاسها:      32629324 
مسئول آموزشهاي آزاد    09175319117

دورنگار دانشگاه:           32629324                            

 کد پستی دانشگاه:          7341617338