1396/8/6 شنبه

آدرس: استان فارس شهرستان زرقان، ابتدای جاده شهریار، بلوار جهانگیرخان قشقایی8     

 نشانی الکترونیکی
zarghan.fars.pnu.ac.ir

                     

شماره تلفن بخش های مختلف اداری وآموزشی دانشگاه پیام نور واحد زرقان
 
اتاق مدیریت دانشگاه :32620937
اتاق مدیر آموزش دانشگاه:32620934       
اتاق مدیر اداری مالی دانشگاه:32620935         
اتاق مدیر فرهنگی و فارغ التحصیلان:32629298        
اتاق کاربر ارشد و کارشناس رشته کامپیوتر، جغرافیا و علوم تربیتی:32620936  
کارشناس رشته حقوق و مدیریت صنعتی:32629323     
کارشناس رشته حسابداری، اقتصاد ومترجمی زبان:32629297          

دورنگار دانشگاه:32629324                            

 کد پستی دانشگاه: 7341617338