1396/8/6 شنبه

باسمه تعالی

اسامی رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور واحد زرقان

1

 حقوق

کارشناسی

2

حسابداری

کارشناسی

3

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

4

مدیریت صنعتی

کارشناسی

5

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

کارشناسی

6

علوم تربیتی

کارشناسی

7

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

8

علوم اقتصادی

کارشناسی