آدرس: استان فارس شهرستان زرقان  میدان بسیج فرهنگسرای سرو

کد پستی:                                                                    7341617338     

تلفن:                                                                                   07132629297  

دورنگار:                                                                             0713262934

نشانی الکترونیکی
zarghan.fars.pnu.ac.ir

ترتیب تلفن گویا:

  کارشناس رشته های حسابداری، اقتصاد، زبان انگلیسی1

  مسئول دانش آموختگان، امور فرهنگی و روابط عمومی3

  کاربر ارشد، کارشناس رشته های علوم تربیتی، کامپیوتر4

  مسئول آموزش، برنامه ریزی آموزش5        

  امور مالی و دبیرخانه6                    

 کارشناس رشته های حقوق و مدیریت صنعتی7 

مدیریت8                                            

 

 

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما